Kuluttajaselvitys: Kierrätetyille materiaaleille on suuri kysyntä

2022-03-31

netonnet0287_960x400_CompQual80.jpg

Kuluttajat suosivat kierrätysmateriaaleja ja haluavat ostaa tuotemerkkejä, jotka on valmistettu kestävän kehityksen mukaisesti. Tämä käy ilmi Stena Recyclingin selvityksestä, joka kartoitti kuluttajien suhtautumista kierrätysmateriaaleihin ja kestävän kehityksen mukaisiin tuotteisiin. Selvitykseen osallistui 5 000 henkilöä viidessä maassa. Suomalaisia vastaajia oli hieman yli tuhat.

Kierrätysyritys Stena Recycling teetti kuluttajaselvityksen tämänvuotista Circular Initiative -kiertotaloustapahtumaansa varten. Tapahtuma kokoaa suurten teollisuusyritysten johtajia keskustelemaan elinkeinoelämän vastuusta kiertotaloudessa. Selvityksen tulokset antavat paljon arvokasta tietoa yrityksille, jotka haluavat osoittaa asiakkailleen sitoutumistaan ilmastoystävällisten tuotteiden ja kiertotalouden edistämiseen. Kuluttajaselvitykseen osallistui 5 000 vastaajaa Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Puolasta.  

Selvitys osoittaa, että kuluttajien asennoituminen kiertotalouden mukaisesti valmistettuja tuotteita kohtaan on kauttaaltaan positiivista, ja elinkeinoelämään kohdistuu suuria odotuksia. Selvityksessä mukana olleiden maiden väkilukuihin suhteutettuna lähes 30 miljoonaa kuluttajaa viidessä maassa eli lähes 80 % vastaajista pitää tärkeänä tai erittäin tärkeänä sitä, että valmistajat käyttävät tuotteissaan kierrätysmateriaaleja. Kvalifioitu enemmistö, lähes 7 vastaajaa 10:stä, on sitä mieltä, että kierrätysmateriaaleista valmistettujen tuotteiden laatu on sama kuin täysin uusista materiaaleista valmistettujen tuotteiden. Positiivinen suhtautuminen käy selvästi ilmi tuloksista: 

– Huomattavan suuri osa selvityksen osallistujista haluaa tukea yritysten työtä kestävän kehityksen hyväksi. Avoimiin kysymyksiin moni on kirjoittanut muun muassa tuotekehitykseen ja tuotemerkintöihin liittyviä vinkkejä ilmaistakseen, mitä kestävän kehityksen tuotteilta kaivataan. Tämä innostus on merkittävä resurssi valmistavalle teollisuudelle, jossa yritykset voivat hyötyä suuresti asiakkaiden ideoista ja kiinnostuksesta, Ruotsissa istuva Stena Recyclingin kestävän kehityksen johtaja Malin Baltzar kuvailee. 

 

Kiertotalousosaamisen tarve kasvaa kokoajan 

Stena Recycling kysyi keväällä 2021 yrityspäättäjille suunnatussa From Waste to Circular Products -tapahtumassa 350 yritysedustajalta, miten heidän yrityksessään käytetään kiertoraaka-aineita. Tässä kyselyssä 16 % yrityksistä vastasi käyttävänsä tuotannossaan 50 % kierrätettyjä materiaaleja, 36 % yrityksistä vastasi käyttävänsä alle 50 % kierrätettyjä materiaaleja ja 16 % vastasi, ettei käytä lainkaan kierrätettyjä materiaaleja. Neljä kymmenestä yrityksestä ilmoitti kuitenkin aikovansa lisätä kierrätettyjen materiaalien käyttöä. Huomattavan suuri osa (32 %) päättäjistä ei osannut sanoa, sisältävätkö heidän tuotteensa kierrätysmateriaaleja. Päättäjiltä kysyttiin myös, onko heillä kiertotaloustuotteiden kehittämiseen vaadittavaa osaamista. Vain 25 % vastaajista arvioi oikeanlaista osaamista olevan käytettävissä. Yrityksillä on kyllä kunnianhimoisia tavoitteita, mutta osaamista tarvitaan lisää. 

– Materiaalien käytöstä on tullut yhä tärkeämpi strateginen kysymys yrityksille. Resurssien käsittely on optimoitava koko ketjussa esimerkiksi kierrätyksen suunnittelun ja tuotannon materiaalivirtojen optimoinnin avulla. Mittavien investointien ansiosta muun muassa erilaisten metallien kierrätys on kehittynyt huomattavasti, ja yhä useampia materiaaleja voidaan nykyään kierrättää. Valmistajat saavat käyttöönsä oikeanlaisia kierrätysmateriaaleja, mikä pienentää tuotteiden ilmastovaikutusta. Laadukkaat kierrätysraaka-aineet ovat avainasemassa siinä, että yritykset voivat tarjota tuotteita, joille selvitys osoittaa olevan kysyntää, toteaa Suomen Stena Recyclingin kaupallinen johtaja Mikko Jousi. 

Eri puolilla maailmaa tuotetaan vuosittain noin 100 miljardia tonnia uusia materiaaleja. Kiertotalous edellyttää, että nämä materiaalit pysyvät käytössä mahdollisimman pitkään, ja että niitä voidaan hyödyntää uusien tuotteiden valmistuksessa yhä uudelleen. Euroopan komission tilastot osoittavat, että eurooppalaiset teollisuudenalat käyttävät tällä hetkellä tuotannossaan vain 12 % kierrätettyjä materiaaleja. 

 

Circular Initiative -tapahtuman tavoitteena innoittaa kiertotalousyhteistyöhön ja -ratkaisuihin 

Circular Initiative sai alkunsa yritysten lisääntyneestä tarpeesta panostaa yhä enemmän kiertotalouden edistämiseen, resurssitehokkuuteen ja entistä kestävämpien arvoketjujen luomiseen. Tässä yhteistyö ja eri käytänteiden ja ratkaisujen jakaminen näyttelee suurta roolia, joten katsottiin tarpeelliseksi koota yhteistyöfoorumi, jossa asiaa voidaan edistää. Circular Initiativen alullepanijana toimi Stena Recycling ja mukana on ollut alusta alkaen myös Investor, ABB, Electrolux ja Alfa Laval. Myös kuluttajien uskotaan arvostavan tällaista yhteistyömallia, sillä selvityksen mukaan reilu kolmasosa kuluttajasta on sitä mieltä, että erityisesti elinkeinoelämän ja yritysten on ohjattava kierrätysmateriaalien käytön lisäämiseen tähtäävää kehitystä. 

Tänä vuonna Circular Initiative toteutetaan digitaalisesti 5. toukokuuta. Yritysjohtajat, asiantuntijat ja tutkijat kokoontuvat nyt neljäntenä perättäisenä vuonna keskustelemaan kiertotalouden haasteista ja mahdollisuuksista. Keskustelun pohjana toimii muun muassa kuluttajaselvityksen pohjalta laadittu Circular Voice –raportti. 

 

Viisi selvityksestä noussutta havaintoa: 

 

1. Selkeämpiä tuotemerkintöjä kaivataan. 

Lähes kahdeksan kymmenestä kaipaa kierrätysmateriaalia sisältäviin tuotteisiin selkeitä merkintöjä ostopäätösten tueksi. Kun kuluttajia pyydetään luettelemaan merkittävimpiä oston esteitä, listan kärjessä on juuri selkeyden puute. Lähes kolmasosa vastaajasta ilmoittaa suurimmaksi esteeksi sen, että on vaikea tietää, onko tuote valmistettu kierrätysmateriaaleista. Valmistajien on siis kiinnitettävä tähän erityshuomiota tuote- ja pakkauskehityksessä. 

2. Kierrätettäviä ja pitkäikäisiä tuotteita arvostetaan. 

Lähes 70 % pitää tärkeänä tai erittäin tärkeänä sitä, että tuotteet ovat kierrätettäviä. Kierrätysmateriaaleja sisältävistä ja kierrätettävistä tuotteita ollaan myös valmiita maksamaan saman verran (64 %) tai enemmän (22 %) kuin muista tuotteista. 40 % vastaajista on jopa sitä mieltä, että kierrätykseen kelpaamattomien tuotteiden valmistus ja myynti tulisi kieltää. Tuotteiden pitkää käyttöikää pidetään myös suuressa arvossa. Yli 80% pitää ostopäätöksen kannalta tärkeänä tai erittäin tärkeänä sitä, että tuote on pitkäikäinen, eli se on esimerkiksi helposti korjattavissa tai sen osia voidaan käyttää uudelleen. 

3. Yritysten kestävän kehityksen panostukset halutaan esille paremmin. 

Selvityksen tuloksissa näkyvät vahvasti odotukset elinkeinoelämää kohtaan. Reilu kolmasosa vastaajista on sitä mieltä, että kierrätysmateriaalien käytön edistäminen on ennen kaikkea elinkeinoelämän vastuulla. Kuluttajien odotusten pettäminen voi siis tulla kalliiksi. Selvityksen mukaan neljä kuluttajaa kymmenestä on kuluneen vuoden aikana jättänyt ostamatta tuotteita tai tuotemerkkejä, jotka eivät vastaa heidän kestävään kehitykseen liittyviä arvojaan. 

4. Kuluttajat ovat valmiita muuttumaan. 

Halu omien kulutustottumusten muuttamiselle ilmastovaikutusten vähentämiseksi on suuri kaikissa selvityksessä mukana olleissa maissa. 65 % on valmis muuttamaan kulutustaan ilmastoystävällisen elämäntavan mukaiseksi, ja yli viidesosa kuluttajista on valmis maksamaan kierrätysmateriaaleja sisältävistä ja kierrätettävistä tuotteista enemmän kuin muista tuotteista. Lisääntyneeseen kiinnostukseen vastaaminen ja kestävän tarjonnan kasvattaminen vaatii panostusta kaikilla aloilla. 

5. Kiertotaloustuotteisiin kannattaa panostaa. 

Lähes kahdeksan kuluttajaa kymmenestä pitää tärkeänä tai erittäin tärkeänä sitä, että valmistajat käyttävät tuotteissaan kierrätysmateriaaleja. Tämä tarkoittaa, että väkilukuihin suhteutettuna sitä, että selvityksen viidessä maassa näin ajattelee yhteensä lähes 30 miljoonaa kuluttajaa. 26% on lisäksi sitä mieltä, että suurin este kierrätysmateriaalista valmistettujen tuotteiden ostamiselle nykyistä enemmän on vähäinen tarjonta. Kysyntää kuitenkin on! Seitsemän kuluttajaa kymmenestä pitää tärkeänä tai erittäin tärkeänä sitä, että kestävän ja ilmastoystävällisen elämätavan mukaisia tuotteita on hyvin tarjolla. 

Nyt puhuu Circular Voice 

Circular Voice -kuluttajaselvityksessä oli myös mahdollisuus kirjoittaa vapaasti omia ajatuksia aiheesta. Tällaisia terveisiä yrityksille lähetettiin: 

Materiaaleja ei pitäisi sekoittaa, sillä se vaikeuttaa kierrätystä” 

“Merkitkää tuotteet paremmin ja olkaa selkeitä markkinoinnissa” 

”Tehkää vastuullisesti valmistettujen tuotteiden löytämisestä helppoa” 

”Haluamme enemmän kiertotaloustuotteita – teidän tehtävänne on valmistaa niitä.” 

”On tärkeää, että tarjolla on kestävästi valmistettuja ja kestäviä tuotteita, jotka vähentävät liikakulutusta.” 

”Tehkää tuotteista 100-prosenttisesti kiertotalouden mukaisia, ei vain 20- tai 50-prosenttisesti. 

 

Lataa raportti tästä

 

Circular Initiative 2022

Stena Recycling järjestää neljättä vuotta peräkkäin kansainvälisen Circular Initiative -tapahtuman. Tapahtumassa yritysten, kuten Electroluxin, Alfa Lavalin, ABB:n ja SEBin edustajat keskustelevat asiantuntijoiden, tutkijoiden ja kollegoiden kanssa kiertotalouteen ja muutokseen liittyvistä asioista.

Lue lisää Circular Initiative -tapahtumasta ja ilmoittaudu mukaan: www.circularinitiative.com. Tapahtuma järjestetään livewebinaarina, jotta osallistuminen eri maista on mahdollista. Tervetuloa mukaan!

Rekisteröidy täällä

Lue lisää Circular Initiativesta

 

Tietoa selvityksestä

Tiedot kerättiin verkkopaneelissa. Kohderyhmänä olivat 18–65-vuotiaat kuluttajat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Puolassa. Tuloksia on painotettu demografisten tekijöiden (ikä ja sukupuoli) mukaan kunkin maan väestöjakaumaa vastaavaksi. Selvitykseen vastasi yhteensä 5 091 osallistujaa. Vastaukset on jaettu markkinoittain ja vastaajia oli 1 024 Suomessa, 1 024 Ruotsissa, 1 017 Norjassa, 1 013 Tanskassa ja 1 013 Puolassa.

Stena Recycling

Stena Recycling harjoittaa kierrätystoimintaa 160 toimipaikassa yhteensä seitsemässä Euroopan maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa, Saksassa ja Italiassa. Näissä maissa kierrätetään vuosittain kuusi miljoonaa tonnia jätettä, joka on peräisin noin 100 000 yhteiskunnan eri aloja edustavalta asiakkaalta. Kierrätetyt materiaalit myydään laadukkaina kierrätysraaka-aineina kansainvälisille markkinoille. Stena Recycling tekee asiakkaiden kanssa kiertotalousyhteistyötä, joka kattaa materiaalien koko arvoketjun. Asiantuntijamme auttavat yrityksiä vastuullisten, kiertotaloutta tukevien ratkaisujen avulla. Ratkaisut liittyvät muun muassa tuotesuunnitteluun, koulutuksiin sekä optimoitujen prosessi- ja materiaalivirtojen kehittämiseen ja auttavat yrityksiä siirtymässä kohti ilmastoneutraaliutta ja kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintamallia.

Lisätietoja:

Marju Lappi
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö

marju.lappi@stenarecycling.fi
+358 (0)46 923 36 66

 

Jaa tämä sivu