Valtaosa suomalaisista kuluttajista haluaa ostaa kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita

2022-03-24

netonnet0017_960x400_CompQual80.jpg

Kuluttajat haluavat, että uusissa tuotteissa käytetään nykyistä enemmän kierrätysmateriaaleja sekä selkeämpiä merkintöjä tuotteiden valmistusmateriaaleista. Lisäksi kuluttajien mielestä elinkeinoelämän tulee ottaa vastuu kiertotaloustuotteiden tarjonnan lisäämisestä. Tämä käy ilmi Stena Recyclingin selvityksestä, joka kartoitti kuluttajien suhtautumista kierrätysmateriaaleihin ja kestävän kehityksen mukaisiin tuotteisiin. Selvitykseen osallistui 5 000 henkilöä viidessä maassa. Suomalaisia vastaajia oli hieman yli tuhat.

Kierrätysyritys Stena Recyclingin viidessä maassa teettämä Circular Voice -selvitys osoittaa, että kuluttajien asenteet kierrätysmateriaalista valmistettuja tuotteita kohtaan ovat järjestään myönteisiä. 

Lähes 80 % kaikista vastaajista pitää tärkeänä tai erittäin tärkeänä sitä, että valmistajat käyttävät uusissa tuotteissaan kierrätysmateriaaleja. Suomalaisista vastaajista näin ajattelee 73 % . Väkilukuun suhteutettuna tämä vastaa 2,4 miljoonaa suomalaista – siis erittäin suurta kuluttajaryhmää. Lisäksi 80 % suomalaisvastaajista haluaa, että tuotteissa on selkeät merkinnät kierrätysmateriaalien käytöstä.

Selvitys osoittaa, että kuluttajat ovat valmiita muutokseen. 65 % vastaajista on valmis muuttamaan kulutustaan ilmastoystävällisemmäksi. 40 % kaikista vastaajista on kuluneen vuoden aikana jättänyt ostamatta tuotteita tai tuotemerkkejä, jotka eivät vastaa heidän kestävään kehitykseen liittyviä arvojaan. Suomessa 42 % vastaajista on jättänyt ostamatta tiettyjä tuotteita tai tuotemerkkejä. Tämä vastaa 1,4 miljoonaa suomalaista kuluttajaa. Valtaosa suomalaisista kuluttajista on myös valmis maksamaan saman verran tai enemmän kierrätysmateriaalista valmistetusta tuotteesta. Vain 10 % ilmoittaa, että haluaisi maksaa vähemmän.

Kierrätysmateriaaleja sisältävien tuotteiden tarjonta ei vastaa kysyntää

Punaisena lankana selvityksessä on kestävien ja kierrätettävien tuotteiden kysyntä. 33 % kaikista vastaajista on sitä mieltä, että vastuu kierrätysmateriaalien käytön lisäämisestä on elinkeinoelämällä. Tässä Suomi eroaa hieman muista maista. Noin puolet suomalaisvastaajista on sitä mieltä, että vastuu asiasta kuuluu elinkeinoelämälle. Se on huomattavasti suurempi määrä kuin muissa maissa. 23 % suomalaisista vastaajista on sitä mieltä, että vastuu on kuluttajilla ja vain 12 % sitä mieltä, että vastuu on poliitikoilla ja viranomaisilla.

Kysynnän ja nykyisen tarjonnan välillä on kuitenkin kuilu. 26 % kaikista selvitykseen vastanneista on sitä mieltä, että suurin este kierrätysmateriaalista valmistettujen tuotteiden ostamiselle nykyistä enemmän on se, että tarjontaa on vähän. Euroopan komission mukaan eurooppalainen teollisuus käyttää tuotannossa tällä hetkellä vain 12 % kierrätysmateriaalia. 27 % kaikista vastaajista kokee suurimmaksi esteeksi puolestaan sen, että on vaikea tietää, onko tuote todella valmistettu kierrätysmateriaaleista.

Listatessaan esteitä kierrätysmateriaaleista valmistettujen tuotteiden ostamisen lisäämiselle suomalaiset vastaajat mainitsevat tuotteiden valmistusmateriaalien merkinnän puutteellisuuden kierrätysmateriaalien osin, vähäisen tarjonnan sekä korkean hinnan.

Edellytyksenä materiaalivirtojen kierrolle on, että teollisuus valmistaa kierrätettäviä tuotteita. Selvityksessä lähes 70 % kaikista vastaajista piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä, että heidän ostamansa tuote voidaan kierrättää. Suomessa 30 % vastaajista oli sitä mieltä, että kierrätykseen kelpaamattomien tuotteiden valmistus ja myynti tulisi kieltää, kun kaikista vastaajista näin ajatteli 32 %.

– Selvitys osoittaa, että kuluttajat haluavat ostaa kierrätysmateriaaleista valmistettuja ja kierrätettäviä tuotteita, mutta niiden tarjonta ei ole riittävää. Tämä tarjoaa valtavia mahdollisuuksia yrityksille, jotka tarjoavat kuluttajille kiertotalouden mukaisia tuotteita ja kehittävät valikoimaa entisestään sekä viestivät siitä selkeästi, kertoo Suomen Stena Recyclingin kaupallinen johtaja Mikko Jousi.

Stena Recycling on kierrätysalan edelläkävijä

Stena Recycling haluaa vauhdittaa siirtymistä kiertotalouteen. Yritys edistää erilaisten materiaalien mahdollisimman tarkkaa hyödyntämistä kierrättämällä ja jalostamalla, jotta materiaalien elinkaari voi jatkua uusien tuotteiden raaka-aineina.

Edistääkseen siirtymistä kiertotalouteen Stena Recycling perusti vuonna 2019 Circular Initiative -yhteistyöareenan. Se sisältää muun muassa tulevaisuuteen suuntautuvaa kiertotalouteen pureutuvaa yhteistyötä sekä vuosittaisen tapahtuman, joka järjestetään tänä vuonna 5. toukokuuta. Circular Initiative -tapahtuma on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille ja se järjestetään webinaarina. Tänä vuonna uusia kierrätysratkaisuja koskevassa keskustelussa esitellään myös Circular Voice -selvityksen tulokset laajemmin.

– Meidän maailmassamme mitään ei ole käytetty loppuun. Toimintamme perustuu siihen, että maapallon rajallisia resursseja tulee kierrättää ja käyttää uudelleen. Halusimme selvittää, jakavatko kuluttajat kunnianhimoisen tavoitteemme materiaalien jatkuvasta kierrosta, joten kysyimme asiaa 5 000 kuluttajalta. Halusimme tietää, mitä esteitä he näkevät asiassa, mitä toimenpiteitä he kaipaavat ja miten he suhtautuvat kierrätysmateriaaleihin. On hienoa nähdä, että monet pitävät kestävän kehityksen mukaisia tuotteita ja kierrätysmateriaalien käyttöä tärkeänä. Kierrätysmateriaalit ovat tulevaisuutta – ja kuluttajat ovat valmiit muutokseen yhdessä meidän kanssamme, kertoo Suomen Stena Recyclingin toimitusjohtaja Olli Kellokumpu.

Viisi selvityksestä nousevaa havaintoa:

  • 73 prosentille suomalaisvastaajista on tärkeää, että tuotteissa käytetään kierrätysmateriaaleja.

  • 30 prosenttia suomalaisvastaajista on sitä mieltä, että kierrätykseen kelpaamattomien tuotteiden valmistus tulisi kieltää lailla.

  • Suomessa 80 prosenttia vastaajista haluaa, että tuotteissa on selkeä merkintä kierrätysmateriaalien käytöstä.

  • 59 prosenttia suomalaisvastaajista on valmis muuttamaan kulutustottumuksiaan ilmastoystävällisemmän elämäntavan mukaiseksi.

  • Suomessa useimmat ovat sitä mieltä, että elinkeinoelämä on vastuussa kierrätysmateriaalien käytön lisäämisestä.

 

3 faktaa kierrätysmateriaalista

  1. Alumiini on yksi esimerkki materiaalista, joka soveltuu erinomaisesti kierrätettäväksi, sillä sen valmistus vaatii erittäin paljon energiaa. Kierrätys säästää 95 prosenttia energiaa verrattuna uuden alumiinin valmistamiseen bauksiitista.

  2. Matkapuhelimen kierrättäminen säästää energiaa niin paljon, että se riittää 9 W:n lampun polttamiseen 206 päivän ajan.

  3. Stena Recycling investoi merkittävästi erilaisten akkujen kierrätykseen. Tavoitteena on, että akuista voitaisiin kierrättää jopa 98 %.

 

Lataa raportti tästä

 

Circular Initiative 2022

Stena Recycling järjestää neljättä vuotta peräkkäin kansainvälisen Circular Initiative -tapahtuman. Tapahtumassa yritysten, kuten Electroluxin, Alfa Lavalin, ABB:n ja SEBin edustajat keskustelevat asiantuntijoiden, tutkijoiden ja kollegoiden kanssa kiertotalouteen ja muutokseen liittyvistä asioista.

Lue lisää Circular Initiative -tapahtumasta ja ilmoittaudu mukaan: www.circularinitiative.com. Tapahtuma järjestetään livewebinaarina, jotta osallistuminen eri maista on mahdollista. Tervetuloa mukaan!

Rekisteröidy täällä

Lue lisää Circular Initiativesta

 

Tietoa selvityksestä

Tiedot kerättiin verkkopaneelissa. Kohderyhmänä olivat 18–65-vuotiaat kuluttajat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Puolassa. Tuloksia on painotettu demografisten tekijöiden (ikä ja sukupuoli) mukaan kunkin maan väestöjakaumaa vastaavaksi. Selvitykseen vastasi yhteensä 5 091 osallistujaa. Vastaukset on jaettu markkinoittain ja vastaajia oli 1 024 Suomessa, 1 024 Ruotsissa, 1 017 Norjassa, 1 013 Tanskassa ja 1 013 Puolassa.

Stena Recycling

Stena Recycling harjoittaa kierrätystoimintaa 160 toimipaikassa yhteensä seitsemässä Euroopan maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa, Saksassa ja Italiassa. Näissä maissa kierrätetään vuosittain kuusi miljoonaa tonnia jätettä, joka on peräisin noin 100 000 yhteiskunnan eri aloja edustavalta asiakkaalta. Kierrätetyt materiaalit myydään laadukkaina kierrätysraaka-aineina kansainvälisille markkinoille. Stena Recycling tekee asiakkaiden kanssa kiertotalousyhteistyötä, joka kattaa materiaalien koko arvoketjun. Asiantuntijamme auttavat yrityksiä vastuullisten, kiertotaloutta tukevien ratkaisujen avulla. Ratkaisut liittyvät muun muassa tuotesuunnitteluun, koulutuksiin sekä optimoitujen prosessi- ja materiaalivirtojen kehittämiseen ja auttavat yrityksiä siirtymässä kohti ilmastoneutraaliutta ja kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintamallia.

 

Lisätietoja:

Marju Lappi
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö

marju.lappi@stenarecycling.fi
+358 (0)46 923 36 66

 

Jaa tämä sivu