Kameravalvonta Stenalla

Stena Recycling Oy:n hallinnoimilla alueilla on käytössä tallentavia kameravalvontajärjestelmiä. Alueillamme liikkuvat henkilöt voivat tallentua näihin järjestelmiin siten, että heidät voidaan tunnistaa. Kameravalvotut alueet on merkitty kyltein.

Kuka on vastuussa henkilötiedoista?

Kameravalvontajärjestelmän rekisterinpitäjänä Stena Recycling Oy (y-tunnus 1956402-5) vastaa siitä, että henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan lainsäädännön ja tietosuoja-asetuksen mukaisia periaatteita.

Miksi meillä on kameravalvontaa?

Kameravalvonnan tarkoitus on ennaltaehkäistä ja estää rikollista toimintaa alueillamme sekä tehostaa ja turvata tuotantoamme. Kameravalvonnan avulla myös suojellaan henkilöstöä, vierailijoita ja yrityksen omaisuutta rikoksilta ja onnettomuuksilta.

Millaisia henkilötietoja kameravalvontajärjestelmässämme käsitellään?

Kameravalvontajärjestelmän valvonta-alueella liikkuvien henkilöiden henkilötietoja voi päätyä kuvamuodossa kameratallenteisiin. Alueellamme liikkuvia henkilöitä voivat olla asiakkaat, toimittajat, vierailijat, työntekijät, urakoitsijat, konsultit, vartiointiliikkeen henkilöstö tai luvattomasti alueellamme liikkuvat henkilöt.

Kameravalvonnan lainmukaisuus ja henkilötietojen säilyttäminen

Kamerakuvan katsominen ja tallentaminen alueillamme

Kameravalvonnan pääasiallinen tarkoitus on ylläpitää turvallista ympäristöä henkilöstölle ja vierailijoille sekä estää rikollinen toiminta, kuten varkaudet ja ilkivalta. Kameravalvonta tukee Stena Recycling Oy:n ennaltaehkäisevää työtä henkilöitä tai omaisuutta uhkaavia vakavia vaaratilanteita vastaan. Tallenteiden avulla voidaan tutkia myös rikoksia ja tapaturmia. Kameravalvonnalla pyritään estämään luvattomat käynnit yhtiön alueilla.  Osalla valvontajärjestelmää voidaan turvata, valvoa ja sujuvoittaa myös tuotantoamme. Joissakin tapauksissa asiakassopimukset voivat edellyttää kameravalvontajärjestelmän olemassaoloa.

Kamerakuvaa voidaan em. tarkoituksessa katsoa sekä oman henkilökunnan että ulkoisen vartiointiliikkeen hälytyskeskuksen henkilökunnan toimesta.

Tallenteiden säilyttäminen erityisestä syystä

Tallenteita voidaan erityisestä syystä säilyttää osana poliisin tutkintaraporttia tai käynnissä olevaa poliisitutkintaa varmistamaan todisteiden toimittamismahdollisuus esimerkiksi poliisiviranomaiselle tai tuomioistuimelle. Tätä voidaan pitää tallenteiden säilyttämisen oikeusperusteena.

Yhteenvetotaulukko kameratallenteiden (henkilötietojen) käsittelyn tarkoituksesta, oikeusperusteesta ja säilytyksestä:

Tarkoitus Oikeusperuste Tallenteen säilytysaika

Henkilökunnan suojaaminen

Oikeutettu etu

6 kuukautta 

Omaisuuden suojaaminen

Oikeutettu etu

6 kuukautta

Vierailijoiden suojaaminen

Oikeutettu etu

6 kuukautta

Rikos- ja työturvallisuus, esimerkiksi tulipalojen ennaltaehkäiseminen, toiminnan turvaaminen, yksintyöskentelyn valvominen

Oikeutettu etu

6 kuukautta

Tuotantotoiminnan sujuvoittaminen ja varmistaminen

Oikeutettu etu

6 kuukautta

Rikosten ja ilkivallan ehkäiseminen

Oikeutettu etu

6 kuukautta tai pidempi, jos tallenteen säilyttämiseen on muu erityinen, esim. juridinen, syy.


Kenellä on pääsy kameratallenteisiin?

Stena Recycling Oy ei myy tai paljasta henkilö​​tietoja. Tietoja voivat kuitenkin käsitellä valtuuttamamme kameravalvontajärjestelmien paikalliset käyttäjät sekä vartiointiliike, jonka kanssa meillä on sopimus kameravalvontajärjestelmistä. Nämä osapuolet eivät kuitenkaan saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin edellä on kuvattu.

Tietoja voidaan jakaa tarvittaessa muiden Stena Metall -konsernin yritysten kesken, jos siihen on erityinen syy. Tutkintaviranomaiset voivat myös käsitellä tietoja, jos siihen on oikeusperusta.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle ilman asianmukaisia lainsäädännön edellyttämiä ​​suojaustoimenpiteitä.

Turvallisuus

Aineisto tallennetaan tietoturvallisille palvelimille, jotka sijaitsevat fyysisesti suojatuissa ja valvotuissa tiloissa.  Pääsy aineistoon on rajoitettu pienelle määrälle valtuutettuja henkilöitä.

Mitä oikeuksia sinulla on GDPR:n mukaan?

Voit lukea enemmän oikeuksistasi sivuiltamme kohdasta Privacy Information.

Onko sinulla kysymyksiä?

Jos haluat lisätietoja, voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan puh. +358 10 802 323 (vaihde) tai sähköpostitse: privacy (at) stenarecycling.fi.

Yllä oleva tieto on päivitetty 31.12.2019 ja viimeisin versio päivitetään tälle sivulle. Sisältöä voidaan muokata lainsäädännön muuttuessa.

Jaa tämä sivu